Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmas lietošanas noteikumi

1. Lietojot interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmu (turpmāk – kontroles sistēma), Jūs apņematies ievērot šos noteikumus.

2. Kontroles sistēmas īpašnieks un administrators ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija – Regulators.

3. Regulatoram ir visas tiesības uz kontroles sistēmas saturisko informāciju un programmnodrošinājumu. Tai ir tiesības veikt kontroles sistēmā jebkura veida izmaiņas vai pārtraukt tās darbību.

4. Regulators neatbild par kontroles sistēmas darbības traucējumiem, kas saistīti ar neparedzētiem un nepārvaramiem apstākļiem (force majeure).

5. Kontroles sistēmas mērījumiem, ko esat veicis, ir informatīvs raksturs. Kontroles sistēmas mērījumu rezultātā iegūtajiem datiem nav juridiska spēka. Regulators nenes nekādu atbildību par secinājumiem vai darbībām, ko Jūs izdarāt uz kontroles sistēmas mērījumu rezultātā iegūto datu pamata.

6. Jūs apņematies, ka nemēģināsiet nekādā veidā ļaunprātīgi vai nelietderīgi izmantot kontroles sistēmu, kā arī nemēģināsiet apzināti radīt neefektīvu (nelietderīgu) kontroles sistēmas noslodzi.

7. Jūs apņematies, ka nemēģināsiet izdarīt darbības, kas vērstas pret kontroles sistēmas drošību, stabilitāti vai ātrdarbību.

8. Nesankcionēta iejaukšanās kontroles sistēmas darbībā ar mērķi nodarīt tai bojājumus vai traucēt tās darbību, tiek uzskatīta par kontroles sistēmas integritātes apzinātu bojājumu, kas atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem klasificējams kā kriminālpārkāpums.

9. Savus ieteikumus un pretenzijas par kontroles sistēmas darbību Jūs variet sūtīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, Ūnijas ielā 45, Rīgā, LV – 1039.